screen-surrender-bj

Mục Đích Trò Chơi:

Mục tiêu của Blackjack là cố gắng đạt được tổng số điểm từ các lá bài trên tay càng gần hoặc bằng 21 điểm càng tốt, nhưng không được vượt quá 21 (Quắc).  Tổng điểm được tính bởi cộng lại hết tất cả lá bài trong tu.  Giá trị của lá bài như sau đây:

Lá bài từ 2 tới 10 có giá trị tương đương.

Lá hình (bồi, đầm, và già) tất cả có giá trị 10 điểm.

Lá Xì tính 1 hoặc 11.  Thông thường lá xì được tính là 11 trừ khi số điểm vượt quá 21 (quắc), trong trường hợp đó xì sẽ là 1.

Điểm mềm – Tụ có lá Xì được tính 11 điểm với điều kiện là không vượt quá 21.  Ví dụ, Xì-6 là 17 mềm.

Điểm cứng – Tụ có Xì chỉ có thể tính 1 điểm bởi nếu tính 11 thì tổng điểm sẽ vượt quá 21.  Ví dụ, Xì-6-10 là 17 cứng.

Trong trường hợp người chơi và nhà cái bằng điểm với nhau đây được gọi là “hòa”, có nghĩa là không thắng hoặc thua.  Nếu hai lá bài đầu tiên của bạn là xì và bất kỳ lá 10, đây là xì dách, và bạn sẽ tự động thắng 1.5 cho 1, ngoại trừ nhà cái cũng có xì dách.

Thông Tin Trò Chơi:

Cược tối thiểu là $1 USD, và cược tối đa là $100 USD.  Cược tối đa được áp dụng cho cược ban đầu của trò chơi.

Phiên bản xì dách này bao gồm sau bộ bài 52 lá bài.

Nhà cái phải kéo tới 16 điểm và ngưng khi có 17.

Chỉ có thể tách một lần.

Người chơi có thể nhân đôi cho bất kỳ số điểm nào.

Số bài chia cho người chơi chỉ có giới hạn bởi sự lựa chọn của bạn (bằng cách nhấp vào ‘STAND’), hoặc tổng số điểm của tụ vượt quá hoặc bằng với 21.

Nếu nhà cái có 10, Bồi, Đầm, hoặc Già là lá bài mở lên thì nhà cái có thể có xì dách, bạn sẽ thua nếu không mua bảo hiểm, hoặc bạn cũng có xì dách.

Cách Chơi:

Cược của bạn được đặt ở giữa bàn với giá trị từ $1, $5, $25 và $100.

Chọn số tiền bạn muốn cược rồi nhấp vào ô cược vòng tròn trên bàn để đặt cược.

Sau khi đặt cược, nhấp vào nút “DEAL”.  Nút “DEAL” chỉ ứng dụng khi bạn cược bằng hoặc nhiều hơn số cược tối thiểu.

Nhà cái sẽ chia cho bạn hai lá bài mở lên, và nhà cái hai lá bài, một lá ấp xuống và một lá mở lên.

Tùy theo bài của bạn, bạn có thể chọn những tùy chọn sau đây: ‘HIT’, ‘STAND’, ‘DOUBLE’, hoặc ‘SPLIT’, theo quy định của trò chơi.

Nếu nhà cái có lá bài 10, Bồi, Đầm, Già hoặc Xì là lá đầu, thì nhà cái sẽ kiểm tra nếu nhà cái có xì dách hay không, trước khi bạn kéo lá thứ ba.

Tùy chọn ‘INSURANCE’ được cung cấp nếu nhà cái co lá Xì là lá đầu tiên.

Một khi người chơi hoặc nhà cái ngưng hoặc quắc, kết quả sẽ hiển thị bên cạnh nhà cái và người chơi.

Để tiếp tục chới với tiền cược giống nhau, nhấp vào nút ‘PLAY AGAIN’.

Để đặt cược khác, nhấp vào nút ‘CHANGE BETS’.  Bạn có thể đổi số tiền cược.

Nhấp vào ‘SURRENDER’ bất kỳ lúc nào để chịu thua phân nửa tiền cược và bỏ tụ.  Bạn không thể đầu hàng nếu đã chọn ‘DOUBLE DOWN’.

Tiền của bạn được hiển thị ở góc tay phải của màng hình.

Nhấp nút ‘?’ ở dưới để xem quy định trò chơi.

Để thoát khỏi trò chơi, nhấp vào nút thoát ở bên tay phải của nút trợ giúp.

Tùy Chọn của Bạn:

Ngưng – Nhấp vào nút ‘STAND’ để giữ trị giá hiện tại của tụ.  Bạn có thể ngưng bất cứ lúc nào, nếu bạn vừa lòng với tụ của bạn.  Nhấp vào nút ‘STAND’, và nhà cái đã hoàn thành tụ thì hai tụ sẽ được so sánh.

Kéo – Nếu bạn muốn kéo thêm bài, bạn có thể tiếp tục kéo cho đến khi bạn ngưng hoặc quắc.  Nhấp vào ‘HIT’ để kéo bài.

Nhân Đôi – Nếu hai lá bài đâu tiên của bạn không phải là 21, tùy chọn ‘double’ sẽ hiển thị cho bạn.  Một khi tùy chọn này được chọn, số tiền cược sẽ nhân đôi, và bạn sẽ được thêm một lá bài.  Tụ sẽ tự động ngưng sau khi lá tiếp theo được chia.  Tùy chọn nhân đôi cũng sẽ có sẵn sau khi tách.  Nếu tài khoản của bạn không đủ ngân khoản để nhân đôi, thì tùy chọn sẽ không hiển thị.

Nếu bạn thua, thì bạn sẽ thua tất cả tiền cược, tiền ban đầu, và tiền đặt cho tùy chọn nhân đôi.

Tách – Nếu bạn có hai lá bài cùng giá trị (ví dụ hai lá 7, hai lá 10, lá Già và lá Bồi, vv), bạn có thể nhấp vào ‘SPLIT’ để tách bài thành hai tụ khác nhau.  Tùy chọn này cũng có sẵn nếu bạn được chia hai lá Xì lúc ban đầu.  Một khi tùy chọn này được chọn, một đặt cược khác (bằng với cược ban đầu) sẽ tự động được đặt.

Bạn chỉ có thể tách một lần, mặt dù sẽ có nhiều cơ hội để tách.  Nếu tụ có điều kiện để tách, nhưng tài khoản của bạn không đủ ngân khoản để tách thì tùy chọn này sẽ không hiển thị.

Bạn có thể kéo bất kỳ bao nhiêu lá bài bạn muốn cho mỗi tụ tách, ngoại trừ sau khi tách Xì.  Nếu bạn tách là Xì, bạn chỉ có thể nhận được thêm một lá bài.  Nếu lá 10 được chia ra, thì tụ sẽ được tính là 21, chứ không phải xì dách.

Đầu Hàng – Đầu hàng cung cấp cho bạn lựa chọn để bỏ bài, nhưng phải chịu thua phân nửa tiền cược.  Bạn phải chọn tùy chọn này trước khi chọn những hành động khác cho tụ.  Ví dụ, một khi bạn kéo lá bài thứ ba, hoặc tách, hoặc nhân đôi, tùy chọn đầu hàng không có sẵn.

Cách Sử Dụng Tùy Chọn Tách:

Một khi bạn chọn tùy chọn tách, bài sẽ được tách thành hai tụ khác nhau, và một lá bài sẽ được chia cho mỗi tụ.  Tụ tối đi không phải là tụ đang chơi, còn tụ sáng hơn là tụ đang được chơi.

Nhấp vào ‘HIT’/’STAND’, hoặc bất kỳ tùy chọn cung cấp, tùy thuộc vào bài của bạn.

Một khi hoàn tất tụ đầu, tụ đó sẽ tối đi và tụ thứ hai sẽ sáng lên.

Nhấp vào ‘HIT’/’STAND’, hoặc bất kỳ tùy chọn cung cấp, tùy thuộc vào bài của bạn.

Bảo Hiểm: Bảo hiểm cho bạn cơ hội để bảo vệ bản thân bởi xì dách của nhà cái.  Nếu lá đầu (lá mở lên) của nhà cái là lá Xì, bạn có thể mua bảo hiểm cho tụ của bạn bằng cách nhấp vào ‘INSURANCE’.  Trị giá khi mua bảo hiểm là 50% tiền cược của bạn, và cược này được thêm vào với cược ban đầu.  Một khi bạn chọn mua bảo hiểm, cược bảo hiểm sẽ tự động đặt trên bàn.

Nếu nhà cái có xì dách, cược bảo hiểm thanh toán 2:1, và bạn sẽ thua cược ban đầu của bạn.  Nếu nhà cái không có xì dách, bạn sẽ thua cược bảo hiểm và trò chơi tiếp tục diễn ra cho cược ban đầu.  Bảo hiểm sẽ không có sẵn nếu bạn có xì dách.

Nếu tụ của bạn hội đủ điều kiện để mua bảo hiểm, nhưng tai khoản của bạn không đủ ngân khoản cho cược tiếp theo, thì cược bảo hiểm sẽ không có sẵn.

Bảng Thanh Toán Surrender Blackjack

Cách Thắng Mô Tả Chung Chi
Xì Dách Xì Dách, hoặc ‘tự nhiên’, bao gồm tổng điểm 21 cho hai lá đầu tiên của bạn.  Có nghĩa là xì dách bao gồm lá Xì và bất kỳ lá tây, với điều kiện đây là hai lá đầu tiên của tụ.

Nếu bạn tách hai lá Xì, ví dụ, và rồi kéo lá tây cho một trong hai lá Xì, đây không tính là xì dách, mà là tổng điểm 21.  Xì dách của bạn thắng bất kỳ tổng điểm của nhà cái (bao gồm khi nhà cái có 21 điểm) ngoại trừ khi nhà cái cũng có xì dách.

Nếu bạn và nhà cái có xì dách, tụ được xem là ‘hòa’, và sẽ không có ai thua hoặc thắng.

1.5 cho 1
Thắng Bình Thường Tổng số điểm của bạn cao hơn nhà cái, nhưng thấp hơn hoặc bằng với 21. 1 cho 1
Hòa Tổng số điểm của bạn và nhà cái băng nhau. Tiền cược được trã lại.
Bảo Hiểm Cung cấp khi nhà cái hiển thị lá Xì để bảo vệ tụ của bạn bởi xì dách của nhà cái.  Trị giá bảo hiểm là 50% tiền cược, cộng với tiền cược ban đầu. Nếu nhà cái có xì dách, cược bảo hiểm trã 2:1.  Bạn thua cược ban đầu.