GridIronSlots09-24-14

 Mục Đích Trò Chơi:

Mục đích của Grid*Iron Slot là để thắng, đơn nhiên, bằng cách phù hợp những biểu tượng trở thành kết hợp cho mỗi dòng chơi.  Grid*Iron máy kéo có 5 khuông trả lên tới 9 dòng.  Chung chi phụ thuộc vào những biểu tượng và kết hợp như thế nào trong dòng.  Xem bảng thanh để được biết thêm.

 Cách Chơi

Để bắt đầu, chọn trị giá mỗi coin.  Trị giá coin là từ 0.25 cents – $5.00.  Xong thi chọn số dòng bạn muốn chơi.  Grid*Iron cho phep bạn chọn tới 9 dòng.

Một khi đã chọn giá trị coin và số dòng, chỉ cần nhấp vào ‘SPIN’ để bắt đầu.

Nếu bạn không chọn giá trị coin hoặc số dòng, máy sẽ tự động chọn $1.00 / 5 dòng.

Bằng cách nhấp vào SPIN, bạn sẽ bắt đầu chơi.  Bạn sẽ thấy tất cả 5 khuông xoay, và sẽ dừng ngẫu nhiên.  Trò chơi sẽ được thanh toán ngay lập tức.  Bất kỳ các kết hợp thắng lợi trong dòng sẽ được xử lý ngay lập tức.  Số tiền thắng của bạn sẽ được hiển thị ở phí trên màng ảnh.

 

Giá Trị Coin

Chọn GIÁ TRỊ COIN bằng cách nhấp vào nút COIN VALUE.  Giá trị coin áp dụng cho mỗi dòng được chọn.  Ví dụ, nếu giá trị coin của bạn là $1.00 và bạn chọn 5 dòng, thì tổng số tiền cược cho lần quay đó là $1.00 mỗi dòng = $5.00 tổng số.

 

Số Dòng

Số dòng bạn muốn chơi phải được chọn lúc ban đầu.  Số dòng tự động được thành lập là 5 dòng.

Số dòng tối thiểu là 1 và số dòng tối đa là 9.  Người chơi có thể chọn từ 1 tới 9 dòng.  Giá trị coin được chọn sẽ được chung chi tương ứng với số dòng được chọn.

Nhấp LINES để sửa đổi số dòng bạn muốn chơi.  Dòng sẽ hiển thị mỗi khi bạn thêm dòng.

 

Quay

Nút SPIN sẽ kích hoạt trò chơi.  Trước khi nhấp vào SPIN, bạn nên xác nhận mức giá trị của COIN và dòng cược bạn muốn chơi.  Nếu bạn không thiết lạp giá trị coin hoặc dòng cược, thì hệ thống tự động được thiết lập là ($1.00 giá trị coin / 5 dòng).

 

Đặt Cược

Chọn giá trị coin và dòng cược bạn thích.  Một khi bạn đã vừa ý, nhấp vào SPIN để bắt đầu.  Bạn sẽ thấy GIÁ trị cược ở phía trên màng ảnh kế bên số Ngân Khoản của bạn.

Cược Tối Đa

Chọn CƯỢC TỐI ĐA có nghĩa là bạn muốn cược tối đa giá trị coin / tối đa dòng.  Có nghĩa là $5.00 giá trị Coin và 9 dòng, hoặc $5.00 cho mỗi 9 dòng = $45.00.

 

 Ngân Khoản

Ngân khoản được hiển thị ở phía trên tay trái của màng ảnh.  Số hiển thị là tổng số tiền có sẵn.

 

Tiền Cược

Số tiền cược được hiển thị ở phía trên của màng ảnh.  Số tiền hiển thị là số tiền cược cho lần quay đó.

 

Tiền Thắng

Số tiền thắng sẽ hiển thị ở góc tay phải của màng ảnh.  Số tiền hiển thị là số tiền đã thắng cho lần quay đó.

 

Chung Chi

Bảng thanh toán được tìm thấy bằng cách nhấp vào nút Payouts ở góc tay phải màng ảnh.  Bẳng thanh toán hiển thị chung chi cho những kết hợp thắng lợi và số tiền thanh toán cho những kết hợp đó.

GridIronSlotsPayouts09-24-14

 Tùy chọn / Thiết lập

Hình ở bên tay phải của Payouts là nút Tùy chọn hoặc Thiết lập.  Nhấp vào nút này sẽ đưa màng ảnh với Nội Quy / Trợ giúp, và Lịch Sử Chơi.

 

Quay Miễn Phí

Biểu tượng quay miễn phí sẽ cho người chơi vòng khuyến mãi hoặc Quay Miễn Phí.  Củng được gọi là biểu tượng “Scatter”, Quay Miễn Phí sẽ xảy ra khi 3 hoặc nhiều hơn biểu tượng Quay Miễn Phí hiển thị trong dòng cược ứng định, kích hoạt vòng khuyến mãi hoặc Quay Miễn Phí.  Chung chi trong vòng khuyến mãi hoặc Quay Miễn Phí dựa vào tiền cược bang đầu, giá trị coin và dòng được chọn.